ویدیوها

euronews_icons_loading
روزهای پایانی عزلت هنر در سال کرونا؛ از نقاشی در مزرعه تا خوانندگی پشت ویترین