ویدیوها

euronews_icons_loading
سرنگونی مجسمه کریستف کلمب در کشوری که نامش را از کاشف آمریکا وام گرفته است