ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از مراسم تاپاله بازی هندوها در پایان جشنواره دیوالی