2015-02-04

اعتراض به پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا ادامه دارد