2016-07-14

اسپانیا؛ کنترل آتش سوزی و بازگشت مردم و گردشگران به محل سکونت شان