euronews_icons_loading
تظاهرات در وین علیه طرح دولت اتریش در زمینه ممنوعیت روبنده

نزدیک به یک هزار نفر در وین، پایتخت اتریش در اعتراض به برنامه دولت برای ممنوع کردن روبنده و هر پوششی که تمام صورت را بپوشاند راهپیمایی کردند.

معترضان این شعار را سر می دادند: «هی جناب وزیر، دست از سر خواهر من بردار.»

مطالب بیشتر از بدون شرح