2018-07-10

 قضات فرانسوی کمک ۲ میلیون یورویی به حزب اتحاد ملی را مسدود کردند