euronews_icons_loading
نجات سرنشینان خودرو از کام سیلاب سرکش در چین

امدادرسانان چینی توانستند سه سر نشین خودرویی را نجات دهند که در کام سیلابی سرکش گرفتار شده‌ بود. این خودرو طعمهٔ سیلاب خروشانی شده بود که روز سه‌شنبه، در اثر توفان، در گردنهٔ ژین‌هوایِ استانِ غربیِ ژه‌ژیانگ پدید آمده بود. چیزی نمانده بود که سیلاب یکی از سرنشینانِ درمانده را با خود ببرد اما بخت با او یار بود و امدادرسانان به‌موقع وی را از چنگال مرگ ربودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح