ویدیوها

euronews_icons_loading
حفره بزرگی که در لندن پدیدار شد

حفره بزرگی که در لندن پدیدار شد

شب هنگام که مردم سنت آلبنز در نزدیکی لندن در خواب بودند، ناگهان حفره بزرگی در زمین دهان باز کرد. به دنبال این حادثه، پنج دستگاه از منازل این منطقه تخلیه و بیست نفر از اهالی که در خطر بودند، به پناهگاه موقتی منتقل شدند.