ویدیوها

euronews_icons_loading
حادثه خبر نمی کند

حادثه خبر نمی کند

عابران در خیابان آکسبریج محله شپردز بوش واقع در غرب لندن با فروریختن ناگهانی سقف ساختمانی بر پیاده رو وحشت زده شدند. خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب جدی ندید.