ویدیوها

euronews_icons_loading
توله ببرهای خوشحال در خانه جدید

توله ببرهای خوشحال در خانه جدید

سه توله ببر و مادرشان به خانه جدید خود در باغ وحش سن دیه گو در کالیفرنیا منتقل شدند. این توله ببرها که از انواع کمیاب این جانور هستند ماه ژانویه گذشته به دنیا آمدند.