ویدیوها

euronews_icons_loading
رژه رینبو در توکیو

رژه رینبو در توکیو

هزاران هوادار دیگرباشان جنسی در توکیو روز یکشنبه در رژه رینبو شرکت کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی تعداد حاضرین را ۷۰ هزار تن برآورد کرده اند.

{{{in case you want to watch the video: http://hu.euronews.com/nocomment/2016/05/09/szivarvany-tokio-folott/}}}