ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض به ممنوعیت پوشش بورکینی در سواحل فرانسه به لندن هم رسید