ویدیوها

euronews_icons_loading
آلمان؛ تخریب پایه های پل با مواد منفجره

آلمان؛ تخریب پایه های پل با مواد منفجره

مردم برای تماشای تخریب ستون های بتنی یک پل بزرگ در لیمبورگ آلمان تجمع کرده اند. پایه های این پل بزرگ با استفاده از مواد منفجره تخریب شد.