ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتصاب کارکنان سیستم حمل و نقل ریلی فرانسه و سرگردانی مسافران