ویدیوها

 نوع مسری‌تر ویروس کرونا صف‌ها را در بندر دوور بریتانیا طولانی‌تر کرد