ویدیوها

euronews_icons_loading
دو هزار پناهجوی سرگردان اما امیدوار در جنوب مکزیک دست به راهپیمایی زدند