خبر فوری

2016-01-08

استفاده از «فناوریهای کلیدی» برای تحول در شرکتهای تجاری کوچک و متوسط در اروپا
آموزش کر و لالها و ترویج علوم، دو طرح آموزشی برنده جایزه نشست نوآوری در آموزش ۲۰۱۵