euronews_icons_loading
پرتغال در آتش

گسترش شعله آتش در مناطق مرکزی و شمالی پرتغال منجر به آن شده است که نزدیک به ۴ هزار نفر در این کشور برای مهار آتش بسیج شوند.

کمکهای بین المللی به پرتغال در این زمینه آغاز شده است. اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا مشاهده کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح