ویدیوها

euronews_icons_loading
پاپ با صلیب دوران طاعون برای ایتالیا دعا کرد